‘คุณหญิงกัลยา’ เปิด ‘ศบค.ศธ.’ เฝ้าระวัง-ช่วยเหลือ ร.ร.ยุคโควิด-19

‘คุณหญิงกัลยา’ เปิด ‘ศบค.ศธ.’ เฝ้าระวัง-ช่วยเหลือ ร.ร.ยุคโควิด-19


‘คุณหญิงกัลยา’ เปิด ‘ศบค.ศธ.’ เฝ้าระวัง-ช่วยเหลือ ร.ร.ยุคโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) โดยมีผู้บริหารระดับของ ศธ.เข้าร่วม ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ศธ. ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหม่ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 ศธ. จึงแต่งตั้งศบค.ศธ. ขึ้น โดยศบค.ศธ. เป็นศูนย์ดำเนินการร่วมระหว่างหน่วยงานภายในศธ. เพื่อการบริหารจัดการอำนวยการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ศธ.โดย ศบค.ศธ. มีอำนาจหน้าที่ ได้แก่ 1.เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ประจำวัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 2. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 และ 3. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดศธ.พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ขอให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของเด็ก คือเด็กทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความปบอดภัยสูงสุดของทุกคน พร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และต้องดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยศธ. ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ 5 รูปแบบ คือ On-site,On-air, On-demand,Online และ On-hand หากสถานศึกษาแห่งใดพบผู้เรียนติดเชื้อโควิด-19 สถานศึกษาสามารถตัดสินใจหยุดทำการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือปิดสถานศึกษาได้ โดยสถานศึกษาสามารถปรับการเรียนการสอนรูปแบบอื่นได้” คุณหญิงกัลยากล่าว

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า ศบค.ศธ. ได้ดำเนินงานมาแล้ว 1 เดือน ซึ่งที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1.ระบบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ MOE COVID โดยให้หน่วยงานในสังกัดศธ. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ของสถานศึกษาในสังกัดประจไทุกวัน โดยมีข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และ 2. เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ ศธ. ซึ่งขณะนี้มีครูได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 186,385 ราย และบุคลากร 47,473 ราย รวมทั้งสิ้น 233,858 ราย สำหรับยอดผู้ติดเชื้อในสังกัด ศธ.ข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน – 24 มิถุนายน แบ่งเป็น นักเรียน 2,214 คน ครู 520 คน และบุคลากรทางการศึกษา 149 คน

The post ‘คุณหญิงกัลยา’ เปิด ‘ศบค.ศธ.’ เฝ้าระวัง-ช่วยเหลือ ร.ร.ยุคโควิด-19 appeared first on มติชนออนไลน์.

Leave a Reply